- Numer 1 (65) - 2017

alt

Powszech­ność misji Kościoła wypływa z wyraźnego nakazu Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,18-20; por. Mk 16,15). Misyjność, czyli posłanniczość Kościoła, jest związana z misją trynitarną – Bogiem Ojcem posyłającym Syna, Synem posyłającym Apostołów i Duchem Świętym działającym w Kościele. Przejawia się w przeróżny sposób: przez sakramenty święte, przez przekaz Ewangelii, nauczanie, przez czynną miłość bliźniego. Kościół powinien być misyjny tzn. głosić Jezusa Chrystusa i Jego naukę wszystkim ludziom. Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2013 roku przypomina, że wspólnota Kościoła jest dojrzała, „wówczas, gdy wyznaje wiarę, celebruje ją z radością podczas liturgii, gdy żyje miłością i głosi bez wytchnienia słowo Boże wychodząc ze swego zamknięcia, aby je nieść również na «peryferie», zwłaszcza tym, którzy nie mieli jeszcze możliwości poznania Chrystusa. Trwałość naszej wiary na płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej mierzy się również zdolnością przekazywania jej innym, rozpowszechniania jej, przeżywania jej w miłości, dawania o niej świadectwa wobec tych, którzy się z nami spotykają i dzielą z nami drogę życia”.

Przekazujemy Państwu kolejny numer „Zeszytów Formacji Katechetów”. Niniejszy zeszyt zawiera Program duszpastersko-katechetyczny diecezji radomskiej na rok szkolny 2016/2017 pt. „Idźcie i głoście. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. W pierwszym dziale, dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ks. Marek Dziewiecki ukazuje empatię i asertywność w komunikacji międzyludzkiej, zaś Anna Dąbrowska opisuje prawa dziecka w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. W dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Stanisław Łabendowicz wskazuje na misyjny wymiar Kościoła, natomiast ks. Marek Dziewiecki omawia misję osób świeckich – „Idźcie i głoście!”. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Zbigniew Waleszczuk analizuje nienawiść jako formę alienacji w świetle myśli Karola Wojtyły, ks. Wojciech Wojtyła opisuje demokrację i wychowanie do wartości, zaś Dariusz Adamczyk przedstawia temat troski o aksjologiczno-personalistyczny charakter sportu – w perspektywie ludzkiej integralności. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Stanisław Łabendowicz omawia integrację oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w katechezie poprzez wolontariat szkolny, zaś Joanna Borowicz opisuje katechizm pt. „Największa jest Miłość. Ewangelizacyjny katechizm młodych” pod redakcją ks. Pawła Mąkosy (Lublin 2015). W piątym dziale Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechezy. W szóstym dziale Rafał Porzeziński recenzuje  książkę ks. Marka Dziewieckiego pt. „Droga zwycięzców. Dwanaście Kroków nie z tej ziemi” (Edycja Św. Pawła – Wyd. Rajmedia, 2016), natomiast Marta Karyś przedstawia sprawozdanie z XXXVII Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego – „Katecheza w parafii”. W ostatniej części zeszytu prezentowane są nowe plansze katechetyczne i podręcznik do religii dla dzieci sześcioletnich oraz pakiety edukacyjne do nauczania religii, pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza, przygotowane na bazie Programu nauczania religii z 2010 r., zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w skład których wchodzą: podręcznik do nauki religii, zeszyt ćwiczeń, poradnik metodyczny dla katechety, przewodnik programowo-dydaktyczny, pomoce dydaktyczne, pomoce multimedialne na płytach CD.

Zwracamy się z prośbą do PT. Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych o przybliżenie pisma katechetom na terenie diecezji. Zamówienia należy kierować na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (tel./fax 48/3406238, tel. 48/3406239) lub Redakcja Zeszytów Formacji Katechetów, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom (tel. 48/3309182).


 

MISYJNY WYMIAR KOŚCIOŁA

 

Słowo wprowadzenia      

– ks. Stanisław Łabendowicz

 

„Idźcie i głoście. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Program duszpastersko-katechetyczny diecezji radomskiej na rok szkolny 2016/2017  

bp Henryk Tomasik

 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

Empatia i asertywność w komunikacji międzyludzkiej

ks. Marek Dziewiecki

Prawa dziecka w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

Anna Dąbrowska

 

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

„Idźcie i głoście” – Misyjny wymiar Kościoła

– ks. Stanisław Łabendowicz

„Idźcie i głoście!”. Misja osób świeckich

ks. Marek Dziewiecki

 

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Nienawiść jako forma alienacji w świetle myśli Karola Wojtyły

ks. Zbigniew Waleszczuk

Demokracja i wychowanie do wartości

ks. Wojciech Wojtyła

W trosce o aksjologiczno-personalistyczny charakter sportu – w perspektywie ludzkiej integralności 

Dariusz Adamczyk

 

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

Integracja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w katechezie poprzez wolontariat szkolny

– ks. Stanisław Łabendowicz

Katechizm Największa jest Miłość narzędziem ewangelizacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Joanna Borowicz

 

V. FORUM KATECHETÓW

Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Jezusa Chrystusa w życiu chrześcijanina

Bernadeta Idzikowska

Uczeń Chrystusa misjonarzem

Renata Waniek

 

VI. RECENZJE

Droga zwycięzców. Dwanaście Kroków nie z tej ziemi, Edycja Św. Pawła – Wyd. Rajmedia, 2016

Rafał Porzeziński

Katecheza w parafii. Sprawozdanie z XXXVII Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego

Marta Karyś

 

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

Pomoce dydaktyczne

Streszczenie artykułów: j. polskialt j. angielskialt