KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu
Zadanie chrześcijańskiego wychowania w rodzinie wypływa z „powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości i dla miłości nową osobę, która sama w sobie jest powołana do wzrostu i rozwoju, rodzice tym samym podejmują zadanie umożliwienia jej życia w pełni ludzkiego” (FC 36). Pierwszymi i głównymi wychowawcami dziecka są rodzice. Przypomniał o tym Sobór Watykański II: „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić. Do rodziców bowiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom” (DWCH 3). Rodzina powinna zapewnić dzieciom rozwój fizyczny, moralny, intelektualny i religijny. To rodzice już na płaszczyźnie wychowania naturalnego powinni pobudzać dzieci do doskonalszego poznawania i miłowania Boga (por. DWCH 1).
 
Przekazujemy Państwu kolejny numer Zeszyt Formacji Katechetów pt. Wychowanie w rodzinie. W dziale pierwszym, dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ks. Marek Dziewiecki wskazuje na człowieka jako najwyższą wartość i wartości, które go chronią, Magdalena Korzekwa mówi o znaku krzyża w rodzinie, zaś Aneta Rayzacher-Majewska opisuje wychowanie religijne w rodzinie. W dziale formacji doktrynalno-teologicznej są artykuły: ks. Jacka Mizaka – Współdziałanie Kościoła  z rodziną w formacji modlitewnej dzieci, ks. Stanisława Łabendowicza – Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej i Dariusza Adamczyka – Sąd niewiary w świetle perykopy o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia z J 9. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki omawia destrukcję tożsamości rodziny w mediach i lęk przed wychowywaniem, natomiast Małgorzata Wrzosek przedstawia dążenie ku dorosłości w kontekście rozwoju osobowości młodzieży. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Stanisław Łabendowicz opisuje metody plastyczne w katechezie. W piątym dziale – Forum katechetów są zamieszczone scenariusze inscenizacji, zaś w szóstym dziale jest prezentacja książek: ks. Marka Dziewieckiego – Nie chowaj się przed Bogiem. Poradnik dla szukających szczęścia (Wyd. Biblos, Tarnów 2012) i Marka Wójtowicza SJ – Święci z charakterem (Wyd. WAM, Kraków 2011). W ostatniej części zeszytu są prezentowane nowe podręczniki do nauki religii, przygotowane na bazie Programu nauczania religii z 2010 roku, zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

 

WYCHOWANIE W RODZINIE

 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I.FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Człowiek jako najwyższa wartość i wartości, które go chronią – ks. Marek Dziewiecki
 • Znak krzyża w rodzinie – Magdalena Korzekwa
 • Wychowanie religijne w rodzinie – Aneta Rayzacher-Majewska

II.FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Współdziałanie Kościoła  z rodziną w formacji modlitewnej dzieci – ks. Jacek Mizak
 • Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Sąd niewiary w świetle perykopy o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia z J 9 – Dariusz Adamczyk

III.FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Destrukcja tożsamości rodziny w mediach: diagnoza i szukanie remedium – ks. Marek Dziewiecki
 • Lęk przed wychowywaniem – ks. Marek Dziewiecki
 • Dążenie ku dorosłości w kontekście rozwoju osobowości młodzieży – Małgorzata Wrzosek

IV.FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Metody plastyczne w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz

V.FORUM KATECHETÓW

 • „Objawienia fatimskie”. Scenariusz przedstawienia religijnego o objawieniach Matki Bożej w Fatimie – Jolanta Gruzińska
 • „Maryjo, Królowo nasza”. Montaż słowno-muzyczny z okazji Uroczystości Matki Bożej Królowej Polski – Aneta Rayzacher-Majewska

VI.RECENZJE

 • ks. Marek Dziewiecki, Nie chowaj się przed Bogiem. Poradnik dla szukających szczęścia, Wyd. Biblos, Tarnów 2012
 • Marek Wójtowicz, Świeci z charakterem, Wyd. WAM, Kraków 2011

VII.PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Streszczenie artykułów: j. polski   j. angielski

 

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl