KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu
Wychowanie jest najbardziej fascynującą i najtrudniejszą przygodą życia. Wychowywać to, prowadzić wychowanka ku pełni, która sprzyja rozwojowi osoby. W soborowej Deklaracji na temat wychowania chrześcijańskiego Gravissimum educationis czytamy, że „wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludz-kiej w kierunku jej ostatecznego celu, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział” (nr 1). Wychowanie w znaczeniu religijnym jest pomocą udzielaną człowiekowi w realizacji jego człowieczeństwa, w nadaniu życiu człowieka ostatecznego sensu rozumianego na ogół jako zjednoczenie człowieka z Bogiem poprzez praktykowanie miłości bliźniego. Bł. Jan Paweł II w Adhortacji Christifideles laici dał praktyczną radę, że „należy tworzyć i rozwijać wspólnoty wychowawcze dla młodzieży” (nr 62). Proces wychowania zachodzi w spotkaniu dwóch wolności, wolności dorosłego i osoby młodej. Wymaga on odpowiedzialności ze strony wychowanka, który musi być otwarty i dać się prowadzić do poznania rzeczywistości oraz ze strony wychowawcy, który musi być gotowy złożyć dar z siebie. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek potrzebni są autentyczni świadkowie, którzy potrafią widzieć dalej niż inni i tworzyć wspólnoty wiary. Świadek wiary we wspólnocie Kościoła to ten, który jako pierwszy żyje tym, co głosi. Istnieje konieczność wychowania chrześcijan we wspólnotach wiary, aby byli zdolni do zaangażowania się w sposób odpowiedzialny i osobisty w dzieło apostolstwa.
Przekazujemy Państwu kolejny Zeszyt Formacji Katechetów pt. Wychowanie w grupach i wspólnotach chrześcijańskich. W pierwszym dziale ks. Marek Dziewiecki odpowiada na pytanie: Czego wymagać od siebie i innych w procesie wychowania? oraz mówi o świeckich w Kościele, natomiast Magdalena Korzekwa wskazuje na formację w Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Maryjnej i ewangelizowanie niewierzących. Następnie w dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Wojciech Jaworski ukazuje świadectwo ludzi ochrzczonych we współczesnym świecie i rolę ruchów i stowarzyszeń w Kościele, ks. Sławomir Płusa przed-stawia współczesne ruchy odnowy i stowarzyszenia we wspólnocie Kościoła, ks. Leszek Domagała opisuje wychowanie do wspólnoty Kościoła, zaś Dariusz Adamczyk wskazuje na nowe życie w łączności z Chrystusem zmartwychwstałym w świetle Listu do Kolosan. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki omawia pragnienia i wychowanie człowieka, Małgorzata Wrzosek przedstawia rozwój religijności młodzieży, Aleksandra Gondek podejmuje temat: Manipulacja w mediach a wychowanie młodzieży, natomiast Aneta Rayzacher-Majewska określa wychowawczy wymiar uczestnictwa w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Stanisław Łabendowicz mówi na temat metod biblijnych w budowaniu dynamiki wspólnotowej w katechezie W piątym dziale zamieszczone są scenariusze katechezy i inscenizacji, zaś w szóstym dziale jest recenzja książki ks. Marka Dziewieckiego: Wychowanie chrześcijańskie w praktyce (Włocławek 2012). W ostatniej części zeszytu prezentowane są wybrane pomoce dydaktyczne dla katechety (plansze), przewodniki programowo-dydaktyczne nauczania religii, zeszyty ćwiczeń do religii i podręczniki do nauki religii.
 


WYCHOWANIE W GRUPACH I WSPÓLNOTACH CHRZEŚCIJAŃSKIECH

 
 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz 


I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Czego wymagać od siebie i innych w procesie wychowania? – ks. Marek Dziewiecki
 • Świeccy w Kościele – ks. Marek Dziewiecki
 • Formacja w Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Maryjnej – Magdalena Korzekwa
 • Ewangelizowanie niewierzących – Magdalena Korzekwa


II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Świadectwo ludzi ochrzczonych we współczesnym świecie – ks. Wojciech Jaworski
 • Współczesne ruchy odnowy i stowarzyszenia we wspólnocie Kościoła – ks. Sławomir Płusa
 • Rola ruchów i stowarzyszeń w Kościele – ks. Wojciech Jaworski
 • Wychowanie do wspólnoty Kościoła w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży – ks. Leszek Domagała
 • Nowe życie w łączności z Chrystusem zmartwychwstałym w świetle Listu do Kolosan – Dariusz Adamczyk


III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Pragnienia i wychowanie – ks. Marek Dziewiecki
 • W trosce o rozwój religijności młodzieży gimnazjalnej – Małgorzata Wrzosek
 • Manipulacja w mediach a wychowanie młodzieży – Aleksandra Gondek
 • Wychowawczy wymiar uczestnictwa w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci – Aneta Rayzacher-Majewska
 

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Metody biblijne w budowaniu dynamiki wspólnotowej w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz
 

V. FORUM KATECHETÓW

 • Ze świętą Bernadettą modlę się do Maryi – Anita Węgrzyn
 •  „Pokój i dobro”. Religijny utwór sceniczny o powołaniu św. Franciszka z Asyżu – Jolanta Guzińska
 

VI. RECENZJE

 • ks. Marek Dziewiecki, Wychowanie chrześcijańskie w praktyce, Włocławek 2012


VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl